REGULAMIN

MENU

MENU

R

EGULAMIN

STRONA GŁÓWNA  →

REZERWUJ ONLINE

  • Termin wpłaty zadatku: do 2 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym – kontakt: + 48 694 406 914, info@aspenzakopane.pl 

  • Zameldowanie od 15:00 do 18:00 Wymeldowanie od 08:30 do 11:00. W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.

  • Śniadania są serwowane w godzinach od 8:00 do 10:00

  • W obiekcie obowiązuje zakaz palenia.

  • Obiekt nie jest przystosowany do przyjmowania zwierząt.  

  • Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona

  • Recepcja jest czynna od godziny 8:30 do 18:00, poza tymi godzinami jesteśmy dostępni pod numerem: + 48 694 406 914.

 

 

1. Najmujący pokój Gość Aspen House zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.

2. Zasady anulacji dla Cennika Standardowego:
 Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek:

- przepada i nie jest zwracany, jeśli anulacja nastąpiła na 14 dni i mniej dni przed przyjazdem,

- jest zwracany lub może być zaksięgowany na poczet rezerwacji w innym terminie, jeśli anulacja nastąpiła na 15 lub więcej dni przed planowanym terminem przyjazdu.

Zasady anulacji dla Cennika Bezzwrotnego
Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości pobytu w ciągu 2 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

3. Rozpoczęcie pobytu w Aspen House jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

4. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

5. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

8. W przypadku zgubienia klucza do pokoju Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 150 złotych za wydanie nowego klucza do pokoju.

9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże obiektu. Aspen House uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

10. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

11. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7.00 do 21.30.

13. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 21.30 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.

14. Przez cały czas pobytu w Aspen House dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

15. Na terenie obiektu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

16. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1100 złotych.

17. W Aspen House obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

19.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Aspen House powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

20. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia, firma Aspen House ma prawo zabezpieczyć środki pieniężne na koncie lub na karcie kredytowej (płatniczej) gościa na  poczet usunięcia powstałych szkód.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

22. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

23. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Aspen House ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

24. Aspen House świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

25. Jeżeli wskutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Aspen House zostanie wezwany do pokoju lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Aspen House uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

26. Obsługa obiektu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego pokoju w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu Gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu obiektu, podejrzenia zachowania mogącego znacząco pogorszyć stan pokoju, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Aspen House zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z pokoju w powyższych sytuacjach.

27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

28. Aspen House nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt, dlatego też zabrania się wprowadzanie zwierząt na teren obiektu. Złamanie zakazu wiąże się z karą pieniężną w wysokości 1000 zł oraz Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług.

29. Zabrania się chodzenia w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pomieszczeń innych niż narciarnia.

30. Właściciel zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.

31. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany pokój w celu skontrolowania jego stanu.

32. Każdy gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Aspen House z siedzibą w Zakopanem przy Skibówki 11d dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez obiekt.  Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Aspen House, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Aspen House.

34.Aspen House może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Aspen House.

35. Aspen House zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
odmawia dokonania preautoryzacji na karcie.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

ANULACJA REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Aspen House telefonicznie  +48 694 406 914 lub mailowo info@aspenzakopane.pl. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% lub 100% wartości pobytu w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

 

REKLAMACJE:

1.Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: info@aspenzakopane.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ODPOWIEMY NA KAŻDE TWOJE PYTANIE

IMIĘ*
NAZWISKO*
NUMER TELEFONU
Twój e-mail:
Treść wiadomości*
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

*pola wymagane

 Pokoje i Apartamenty

 O Nas

Stworzona przez: iQHotel

 Rodo

 Kontakt

 Regulamin 

 Galeria

 Oferty Specjalne

 Strona Główna

ul. Skibówki 11 d, 34- 500 Zakopane

 +48 694 406 914

info@aspenzakopane.pl